Coronavirus (COVID-19) – ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນຈາກຄົນອື່ນ (Keeping your distance from others)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ການຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຊົດຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍຂອງ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລ້ວຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນຫຼຸດລົງ.

ເມື່ອທີ່ອາກາດເລີ້ມອຸ່ນຂຶ້ນແລະນັກຮຽນໄປພັກໂຮງຮຽນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະປອດພັຍ COVIDSafe.

ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການຈັບມືກັນ, ກອດກັນແລະຈູບກັນກັບຄົນຂອງນອກຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ຈົດຈຳ ຢູ່ 1.5 ແມດ ຫ່າງກັນຈາກຄົນອື່ນແລະຫຼີກລ້ຽງເຫດການດ້ານສັງຄົມອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ທ່ານຈະຢູ່ຫ່າງກັນບໍ່ໄດ້.

ຮ່ວມກັນພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຊິວິດໄວ້.

Date published: 
22 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Laotian, the importance of staying 1.5 metres away from others to help stop the spread of COVID-19.