Coronavirus (COVID-19) – radio – it pays to stay informed (Vietnamese)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Do sự bùng phát của coronavirus vẫn đang tiếp tục, nên điều quan trọng là luôn được cập nhật thông tin.

Một kế hoạch trên toàn quốc đã được kích hoạt để quản lý con vi-rút này và hỗ trợ cộng đồng của chúng ta.

Do chúng ta ngày càng hiểu biết hơn về con vi-rút này và cách thức nó lây lan,

nên kế hoạch này sẽ được thích ứng và chúng tôi sẽ cho bạn biết các hướng dẫn mới nhất.

Để biết thông tin cập nhật, hãy truy cập trang mạng health dot gov dot au.

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự lây lan và giữ gìn sức khỏe.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
27 May 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Vietnamese  outlines how you can stay informed to help stop the spread of COVID-19.