Coronavirus (COVID-19) – Radio – ໄວຣັສແພ່ຜາຍໄດ້ຢ່າງໃດ (How the virus spreads)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ແມ່ຂ້ອຍປ່ວຍໜັກຢູ່ໂຮງໝໍ.  ມັນເກີດຂຶ້ນໄວແທ້ໆ.

ສອງສາມອາທິດກ່ອນ ຂ້ອຍໄປຫາເພີ່ນຢູ່ເຮືອນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍມີໂຣກ ໂຄວິດ.  ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີອາການໃດໆເລີຍ.

ອາທິດນຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໝູ່ຂ້ອຍລາວເຮັດຂອງກິນ.  ຄຳພັນມີແຕ່ເປັນຫວັດ ໜ້ອຍນຶ່ງ.

ຫ້າມື້ກ່ອນລາວໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານກາເຟໃນກະດຽວກັນກັບນາງແກ້ວ -ຊຶ່ງເວົ້າ ວ່າລາວມີແຕ່ສືບຂີ້ມູກເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຮົາມີ ໂຄວິດ ກັນໝົດທຸກຄົນ ແລະໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍມັນໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້.  ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດສາມາດປ່ຽນສິ່ງ ທີ່ເຮົາເຮັດໃນອະນາຄົດໄດ້.

ຈົ່ງເປັນ COVIDSafe  ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມ, ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ Australia.gov.au.

ໃຫ້ອະນຸຍາດໂດຍ ຣັຖບານ ອອສເຕຣລຽນ, ແຄນເບີຣາ

Date published: 
18 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Laotian, the importance of continuing COVIDSafe practices in day to day life. Listen to this radio ad to learn how quickly COVID-19 can spread.