Coronavirus (COVID-19) – Radio – ဘဲရၢးစ်ရၤလီၤအသးလၢကျဲဒ်လဲၣ်  (How the virus spreads)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ယမိၢ်တဂၤအိၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်ဆါနးဒိၣ်မးလီၤ.အတၢ်ဆါကဲထီၣ်အသး ချ့သဒံးလီၤ.

ယလဲၤအိၣ်သကိးထံၣ်အီၤလၢအဟံၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤကိာ်နွံလီၤ. ယတသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢယအိၣ်ဒီး COVID ဘၣ်. တၢ်ဆါအပနီၣ်မးတအိၣ်ဒီး ယၤနီတမံၤဘၣ်.

ဖဲအပူၤကွံာ်တနွံယသကိးကတဲာ်ကတီၤဖီဟါခီတၢ်အီၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တမုာ်ဘၣ်အီၤလီၤ.

အခီၣ်ထံးယဲၢ်သီန့ၣ်အ၀ဲမၤတၢ်လၢလၣ်ဖးထံအကျးဃုာ်ဒီးအသကိးမုၣ်တဂၤ-အတၢ်တဲအီၤလၢအနါအ့ၣ်ထံယွၤတၢ်တမုာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

ပ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ် ပမၤန့ၢ် COVID ဒီးပရၤလီၤဘၣ်တၢ်ဆါဒီးပတသ့ၣ်ညါအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဆီတလဲတၢ်လၢအကဲထီၣ်တသ့ဘၣ်. သနာ်က့ပဆီတလဲတၢ်လၢပ မၤအီၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်သ့လီၤ.

ကဲပှၤလၢအပူၤဖျဲးဒီး COVID ဒီးမၤပူၤဖျဲးသးသမူတဖၣ်တက့ၢ်.

လၢတၢ်ကမၤလိအါထီၣ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးကွၢ်ဘၣ် Australia.gov.au. တက့ၢ်

Date published: 
18 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Karen, the importance of continuing COVIDSafe practices in day to day life. Listen to this radio ad to learn how quickly COVID-19 can spread.