Coronavirus (COVID-19) – radio – Good hygiene starts here (Tagalog)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Ang mga sakit o virus na tulad ng trangkaso o Coronavirus ay maaring makahawa sa pamamagitan ng talsik o droplets mula sa ubo o pagbahin kapag dumapo sa ibabaw ng mga lugar na hinahawakan ng ibang tao

Maari ninyong mabawasan ang panganib na ito sa pagtakip tuwing u-ubo at pagtakip gamit ang braso sa tuwing babahin

O gumamit ng tissue at itapon ito kaagad sa basurahan. Tapos ay hugasan ang inyong kamay gamit ang sabon at tubig ng may 20 segundo o mas matagal pa

Sama-sama’y  maari nating mapigilan ang pagkalat ng sakit at manatiling malusog.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa website health.gov.au

Pinahintulutan ng Pamahalaang Australya, Canberra

Date published: 
2 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad in Tagalog outlines good hygiene practices to help stop the spread of COVID-19.