Coronavirus (COVID-19) – Radio – ໃຫ້ກວດເບິ່ງສຳຮັບ ໂກວິດ-19 (Getting tested for COVID-19)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ທ່ານສາມາດຊົດຊ່ວຍຫຼຸຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂອງ ໂກວິດ-19 ໂດຍການໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ, ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.

ກະຣຸນາໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກທ່ານເປັນວີ້ແວວຂອງອາການໄຂ້ຫັວດນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ເບົາໆກໍຕາມແຕ່, ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າທ່ານຢູ່ເຮືອນ.

ການກວດບໍ່ຄິດຄ່າຫັຍງແລະປອດພັຍເພື່ອປົກປ້ອງທ່ານ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານແລະຊຸມຊົນ.

ທ່ານຈຳຕ້ອງຢູ່ເຮືອນແລະແຍກໂຕຢູ່ຈົນກ່ວາວ່າ  ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນການກວດ.

ຮ່ວມກັນພວກເຮົາສາມາດປອດພັຍຈາກໂກວິດ COVIDSafe ແລະປ້ອງກັນຊີວິດໄວ້. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເຜີ້ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ  health.gov .au

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Laotian, the importance of staying home at getting tested for COVID-19 if you are unwell.