Be COVIDSafe

Downloads

Download audio file

Read transcript

ဒ်သိးပ၀ဲကိးဂၤဒဲးကပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ်, ဒီးလၢတၢ်ကမၤစၢၤပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်အံၤအကါဒိၣ်မးလၢပကသ့ၣ်ညါ မ့ၢ်နထိး
ဘူးအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤ လၢတၢ်မၤကွၢ်အီၤအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲးရၢးစ်တၢ် ဆါအဃၢ်အံၤဧါအဂ့ၢ်ချ့ချ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိပထုးထီၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ် COVIDSafe အအဲးပလံၣ်ခ့ရှၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢနတၢ်အိၣ်သဒံၣ်အိၣ်သဒၢခီဖျိတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်, COVIDSafe အံၤပာ်ကီၤဃာ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢအဘၣ်ဃးဒီးပှၤသူတၢ်တဖၣ်လၢနအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး
ဖဲနလဲၤဆူတၢ်ချၢအခါပှဲၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤ.
 

အဃိ,ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤဒီးမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အခါ,နကဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ် ညါနၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤကမၤစၢၤပှၤလၢ ပကပာ်ပတုာ်တၢ်ရၤလီၤအသးချ့ချ့ ဒ်သိးပက့ၤကဒါဆူ တၢ်လၢ ပအဲၣ်မၤအီၤအအိၣ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ ထုးန့ၢ် COVIDSafe တက့ၢ်.

ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဂ့ၢ်၀ီအပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်,ခဲဘရၣ်န့ၣ်လီၤ.

Date published: 
16 June 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad outlines, in Karen, how using the COVIDSafe app can help to stop the spread of COVID-19.