COVID-19 vaccination – Radio – Vắc-xin có sẵn cho tất cả mọi người ở Úc (Vaccines are available for everyone in Australia)

This radio ad, in Vietnamese, explains that everyone in Australia is entitled to free and voluntary COVID-19 vaccines.

Downloads

Vắc-xin COVID-19 là tự nguyện và miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc.

Quý vị không cần phải có thẻ Medicare để chủng ngừa tại các phòng khám chuyên khoa hô hấp của bác sĩ gia đình hoặc tại trung tâm chủng ngừa của tiểu bang hoặc lãnh thổ địa phương của quý vị.

Quý vị chỉ cần thẻ Medicare nếu quý vị muốn chủng ngừa tại phòng mạch bác sĩ gia đình địa phương.

Thông tin quý vị cung cấp khi chủng ngừa là riêng tư và chỉ được sử dụng cho các mục đích y tế.

Để biết thêm thông tin hãy gọi 1800 020 080.

Nếu cần dịch vụ phiên dịch và thông ngôn hãy gọi 131 450.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:45
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.