COVID-19 vaccination – Radio – Ang bakuna ay para sa lahat sa Australya (Vaccines are available for everyone in Australia)

This radio ad, in Tagalog, explains that everyone in Australia is entitled to free and voluntary COVID-19 vaccines.

Downloads

Boluntaryo ang pagpapabakuna kontra COVID-19 at libre ito para sa lahat

Hindi mo kailangan ng Medicare card para magpabakuna sa mga GP respiratory clinics o sa inyong state o territory vaccination clinic

Kakailanganin lamang ang inyong Medicare card kung nais ninyong magpabakuna sa inyong lokal na GP

Ang imporamsyon sa ibibigay ninyo sa oras ng inyong pagpapabakuna ay pribado at gagamitin lamang ito sa pagpapagamot

Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 1800 020 080.

Para sa translating at interpreting services tumawag sa  131 450.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:45
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.