Do the 3 – wash hands, physical distance, have the app

Downloads

Read transcript

Ngayong nagsisimula na tayong makalabas, lahat ng mga Australyano ay kailangang maging COVIDSafe.

Una, palagiang maghugas ng mga kamay.

Ikalawa, manatiling naka-distansya, kung kaya.

Ikatlo, magkaroon ng COVIDSafe app katulad ng ibang mga Australyano para makatulong sa mga pangkalusugang manggagawa.

At kung masama ang pakiramdam, may sipon o sintomas ng trangkaso, manatili sa bahay at tawagan ang iyong doktor para magpasuri.

Sama-sama nating bawasan ang panganib ng second wave.

Manatili tayong COVID-free at gawin ang tatlo.

Awtorisado ng Chief Medical Officer, Canberra.

Duration:
1:00
Audience: 
General public
Description: 

Una, palagiang maghugas ng mga kamay.

Ikalawa, manatiling naka-distansya, kung kaya.

Ikatlo, magkaroon ng COVIDSafe app katulad ng ibang mga Australyano para makatulong sa mga pangkalusugang manggagawa.