Coronavirus (COVID-19) – Radio – ການກວດ ໂກວິດ-19 ມີໄວ້ບໍຣິການແກ່ທຸກໆຄົນ (COVID-19 testing is available for everyone)

This radio ad, in Lao, explains that COVID-19 testing is available for everyone in Australia, even if you are not an Australian citizen or permanent resident.

Downloads

ຂໍ່ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການກວດເບິ່ງ ໂກວິດ-19 ມີໄວ້ບໍ່ຣິການໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍ ກະທັ້ງທີ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເປັນຄົນສັນຊາດ

ອອສເຕຼເລັຍຫຼືບໍ່ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນອອສເຕຼເລັຍຢ່າງຖາວອນກໍຕາມ?

ນີ້ແມ່ນດ້ວຍຄົນທີ່ບໍ່ມີບັດ ເມດີແຄຣ໌, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາທ່ຽວ, ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ, ຄົນງານຕ່າງປະເທດ (migrant workers) ແລະຜູ້ຂໍລີ້ພັຍ.

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສະບາດໂດຍເປັນໄຂ້ຫັວດນ້ອຍຫຼືເປັນວີ້ແວວຂອງໄຂ້ຫັວດໃຫ່ຍ ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງ ໂກວິດ-19.

ຜົນການກວດຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງສະຖານະພາບວີຊາຂອງທ່ານ.

ເພື່ອຊອກຫາ ກຼີນິກ ການກວດໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫັຍງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ ໃຫ້ໂທຫາ National Coronavirus Helpline ໂດຍນ້ຳເບີ 1800 020 080. ສຳຮັບກິຈການນາຍແປພາສາໃຫ້ໂທ 131 450.

Publication date:
Last updated:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad, in Lao, explains that COVID-19 testing is available for everyone in Australia, even if you are not an Australian citizen or permanent resident.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.