Coronavirus (COVID-19) – Radio – Vietnamese (Caring for your mental wellbeing)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Vi-rút corona ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nó đã tác động đến mọi người dân ở Úc và trên khắp thế giới.  

Điều này có thể làm chúng ta cảm thấy lo lắng, căng thẳng hay cô đơn và nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cũng đang cảm thấy như vậy.

Điều quan trọng là tất cả chúng ta chăm sóc cho sự an lành tâm thần và sức khỏe thể chất của mình trong suốt những giai đoạn khó khăn này.

Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị hoặc truy cập trang mạng của Head to Health headtohealth.gov.au để biết các kết nối đến số điện thoại, sự hỗ trợ gặp mặt trực tiếp và trực tuyến, của Úc, đáng tin cậy. Trang mạng này còn có các thông tin và tư liệu bằng ngôn ngữ của quý vị.

Date published: 
5 November 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Vietnamese, explains the importance of looking after your mental wellbeing and physical health during these difficult times.