Coronavirus (COVID-19) – Lao (Caring for your mental wellbeing)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແຕະຕ້ອງທຸກໆຄົນ. ມັນກະທົບກະແທກຄົນໃນອອສເຕຼ ແລະໃນໂລກນີ້ທັງປວງ.

ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກກັງວົນ, ຕຶງຄຽດຫຼືໂດດດ່ຽວແລະຫຼາຍຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບດຽວກັນນັ້ນ.

ມັນສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນດູແລຄວາມສົມບຸນຂອງປະສາດຂອງພວກເຮົາແລະສຸຂພາບຮ່າງກາຍໃນຣະຍະເວລາອັນຍາກຊາຕ່າງເຫຼົ່ານີ້.

ຈົ່ງລົມກັນກັບທ່ານໜໍຂອງທ່ານຫຼືເຂົ້າເບິ່ງ Head to Health ແວບໄຊຕ໌ headtohealth.gov.au ສຳຮັບການຕໍ່ເຖິງນ້ຳເບີໂທຣະສັບອອສເຕຼລຽນທີ່ໄວ້ວາງໃຈນຳໄດ້, ການຄ້ຳຈູນໜ້າຕໍ່ໜ້າແລະອອນລາຍນ໌. ມັນກໍມີຂໍ້ມູນແລະສັພຍາກອນຕ່າງໆເປັນພາສາຂອງທ່ານດ້ວຍ.

Date published: 
5 November 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Lao, explains the importance of looking after your mental wellbeing and physical health during these difficult times.