Coronavirus (COVID-19) – Radio – ການເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງສາສນາ. (Attending religious ceremonies)

Downloads

Download audio file

Read transcript

ຂໍ້ຄວາມຈາກຣັຖບານອອສເຕຼເລັຍ, ແຄນເບີຣາ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດສາສນາຂອງພວກເຮົາໂດຍປອດພັຍແລະປົກປ້ອງກັນແລະກັນຈາກ ໂກວິດ-19.

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການກາບໄຫ້ວ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄປຮ່ວມກ່ອນໜ້າການໄປຮ່ວມຂອງທ່ານ, ໃຫ້ມອບລາຍຣະອຽດທີ່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໄວ້ແລະອາ

ນາມັຍຂ້າເຊື້ອໃນມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ.

ຢູ່ໄກຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ 1.5 ແມດ ແລະຫຼີ້ກລ້ຽງການຈັບມືກັນແລະການແຕະຕ້ອງໃນດ້ານຮ່າງກາຍອື່ນໆ.

ໃຊ້ກິຈການ "ອອນລາຍນ໌ ສະຕຼີມມິງ" ເພື່ອຈະຕິດຕໍ່ໄດ້ກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດໄປຮ່ວມໂດຍໂຕເອງ.

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຫ້ຢູ່ເຮືອນແລະໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງແລະຢ່າໄປສະຖານທີ່ການກາບໄຫ້ວ.

ຮ່ວມກັນພວກເຮົາສາມາດປອດພັຍ COVIDSafe

Date published: 
2 October 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Lao, provides useful tips to help people stay COVIDSafe while attending religious ceremonies.